Historia Fundacji „Nie – zwykłej” dla Rodziny


2006 - 2007 r.

Barbara Lorenc właścicielka Regionalnego Centrum Edukacji w Bydgoszczy podejmuje starania o zorganizowanie w Bydgoszczy szkolenia dla psychologów w zakresie systemowej terapii rodzin. Potrzeba szkolenia zrodziła się ze względu na zainteresowanie tą formą pomocy wśród klientów poradni i gabinetów psychologicznych i jednocześnie niewielką grupą profesjonalistów, zajmujących się terapią rodzinną w ujęciu systemowym w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim. We współpracy z Pracownią Pomocy Psychologicznej dla Dzieci, Dorosłych i Rodzin z Gdańska i pod patronatem prof. dr hab. Ireny Namysłowskiej z Instytutu Neurologii i Psychiatrii w Warszawie odbywa się w RCE szkolenie z systemowej terapii rodzin dla grupy psychologów, psychiatrów i pedagogów z Bydgoszczy i innych miejscowości województwa. Szkolenie prowadzi wybitna specjalistka i współautorka wielu publikacji naukowych z zakresu systemowej terapii rodzin Anna Siewierska.

W 2007 r. w Regionalnym Centrum Edukacji odbywają się pierwsze nieodpłatne, (superwizowane podczas szkolenia) sesje terapeutyczne dla rodzin prowadzone przez uczestniczki szkolenia.

2008 – 2009 r.

W oparciu o powierzchnie dzierżawione przez Regionalne Centrum Edukacji Barbara Lorenc przez cały 2008 rok realizowane są nieodpłatne konsultacje i terapie dla zgłaszających się rodzin. Ze względu na rosnące zainteresowanie tą formą pomocy, uczestniczki szkolenia podejmują inicjatywę powołania organizacji umożliwiającej szerszy dostęp do terapii rodzinom z Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego, zwłaszcza tym, których nie stać na odpłatą terapię w gabinetach prywatnych lub wielomiesięczne oczekiwanie na przyjęcie do placówek ogólnodostępnych. Odbywają się spotkania robocze terapeutek - założycielek przyszłej Fundacji, na których wypracowywane są założenia i cele organizacji oraz jej statut.

Zawiązuje się Komitet założycielski Fundacji i rozpoczyna się procedura jej rejestracji. Uchwałami Komitetu Założycielskiego powołana zostaje organizacja pod nazwą Fundacja „Nie – zwykła” dla Rodziny”, następnie zatwierdzony i podpisany jej Statut przez członków założycieli.

11.02.2009 r . - Wybór i zatwierdzenie pierwszej Rady Fundacji, w skład której weszły:

Barbara Lorenc –Przewodnicząca Rady
Elżbieta Maludzińska – Janczarska –Członek Rady
Agnieszka Maria Półtorak – Terpiłowska -Członek Rady

Wybór i zatwierdzenie przez Radę Fundacji Zarządu Fundacji w składzie:

Agnieszka Zaręba –Przewodnicząca Zarządu Fundacji
Dominika Bryczkowska –Członek Zarządu Fundacji

W dniu 24.04.2009 r. zostaje podpisany akt notarialny ustanawiający „Fundację Nie – zwykłą dla Rodziny” przez fundatorki w osobach:

Roma Bajzert
Dominika Bryczkowaka
Marzena Izydorczyk
Anna Lorenc
Barbara Lorenc
Elżbieta Maludzińska – Janczarska
Agnieszka Mlicka
Agnieszka Półtorak – Terpiłowska
Agnieszka Zaręba

W 2009 r. założycielki Fundacji kontynuują nieodpłatne konsultacje i terapię dla rodzin. Doskonalą swój warsztat pracy terapeutycznej uczestnicząc w treningach i warsztatach oraz realizując projekty unijne i PFRON skierowane do grup wykluczonych społecznie, głównie osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia we współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji.

Agnieszka Zaręba i Roma Bajzert uczestniczą jako doradcy i trenerzy w projekcie POKL 7.2.1Stop wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (2008-2009) Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków zrealizowanego w partnerstwie z RCE oraz jako terapeuci w turnusach terapeutycznych dla dzieci niewidomych i ich rodzin w projekcie współfinansowanych ze środków PFRON „Pokażmy świat niewidomemu dziecku”.

2010 r.

W dniu 8 czerwca 2010 roku, (ze zmianą z dnia 20.01.2011) Fundacja „Nie – zwykła” dla Rodziny z siedzibą w Bydgoszczy ul. Powstańców Wlkp.33 uzyskuje status Fundacji i wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000356804

Celem Fundacji jest: kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodziny w relacji do społeczeństwa; wspieranie rodziny; pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, destabilizujących i kryzysowych; zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju zaburzeń i patologii mających swe źródło w źle funkcjonującej rodzinie; wspieranie i rozwój jednostek, pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej; inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami; promowanie wartości społecznych; ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego; edukacja i kształcenie specjalistów w zakresie pomocy rodzinie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- terapię i edukację
- psychoterapię oraz inne formy terapii
- działania profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego
- organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i prawnej
- tworzenie punktów konsultacyjnych, ośrodków wspierających rodzinę
- konferencje, sympozja, fora informacyjne
- prowadzenie warsztatów, seminariów i szkoleń
- pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin
- tworzenie wszelkich programów związanych z twórczym rozwojem jednostki
- integrowanie środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną
- promocji i organizowaniu wolontariatu
- działań na rzecz integracji europejskiej.

W 2010 roku zaczyna funkcjonować telefon zaufania, przy którym nieodpłatnie dyżurują fundatorki. Prowadzona jest nadal nieodpłatna terapia systemowa dla rodzin.

Zrealizowany w 2010 przez Regionalne Centrum Edukacji Barbara Lorenc, w którym uczestniczyły jako trenerzy i doradcy członkinie fundacji Agnieszka Zaręba i Roma Bajzert, projekt dla opiekunów osób zależnych „Wszystko w Twoich rękach”, otrzymał wyróżnienie w konkursie „Siódemka na szóstkę” na najlepszy projekt konkursowy zrealizowany do 2010 roku w ramach Priorytetu VII.

Fundatorki Roma Bajzert i Anna Lorenc od września do listopada 2010r. współpracowały z Regionalnym Centrum Edukacji przy realizacji Projektu systemowego „Krok do przodu”, prowadząc zajęcia dla niepełnosprawnych ich opiekunów/rodziców i otoczenia, podopiecznych MOPS w Bydgoszczy, w ramach warsztatów edukacyjno-terapeutycznych i doradczych.

Fundacja w 2010 r. nie prowadziła działalności gospodarczej, a jej przychód stanowił kapitał założycielski fundatorek.

2011 r.

Fundacja „NIE-zwykła” dla Rodziny w 2011 roku prowadziła działalność zgodną ze statutem. Podstawowym celem była psychologiczna pomoc rodzinie i wspieranie jej w sytuacjach kryzysowych. Działał telefon zaufania, przy którym dyżur pełniły członkinie fundacji na bieżąco udzielając informacji o możliwościach pomocy. Prowadzono bezpłatną terapię psychologiczną oraz rozmowy terapeutyczne i konsultacje.

Marzena Izydorczyk prowadziła nieodpłatnie grupę wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Zajęcia odbywały się co 2 tygodnie przez 3 miesiące. Spotkania grupowe dla rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością cieszyły się popularnością tym bardziej, że można z nich było korzystać w formie bezpłatnej tylko w niewielu miejscach w Bydgoszczy. Ograniczona jest także dostępność ze względu na odległe terminy i konieczną cykliczność zajęć. Ta forma pomocy powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska.

Fundacja „NIE-zwykła” dla Rodziny zorganizowała superwizje dla psychologów pracujących z rodzinami w konwencji systemowej, podczas których omawiane były wybrane sesje terapii rodzinnych w celu doskonalenia zawodowego, niezbędnego dla efektywnego prowadzenia terapii. Dla Fundacji zajęcia te prowadziła mgr M. Szymanowska superwizor Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej w Poznaniu.

Fundatorki Roma Bajzert, Marzena Izydorczyk i Anna Lorenc w sierpniu 2011 roku prowadziły zajęcia w ramach realizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji, a zleconych przez MOPS w Bydgoszczy, wyjazdowych warsztatach terapeutyczno - edukacyjnych Projektu systemowego „Krok do przodu”, dla niepełnosprawnych dzieci ich opiekunów/rodziców i otoczenia.

W 2011 fundatorki Roma Bajzert, Marzena Izydorczyk i Agnieszka Zaręba we współpracy z liderem RCE realizowały jako doradcy i trenerzy dwa projekty POKL 7.2.1 „Razem znaczy Bez Barier” i „Moja misja – POMAGAM”, w ramach których objęto wsparciem 100 beneficjentów ostatecznych, z których ponad połowę stanowiły osoby niepełnosprawne.

Założycielkom Fundacji udało się, pod koniec 2011 roku, zebrać niezbędne informacje i zdjęcia do strony internetowej.

2012 r.

W styczniu 2012 r. została uruchomiona strona internetowa fundacji www.fundacja-nie-zwykla.pl

W 2012 roku Fundacja prowadziła działalność zgodną ze statutem.

Dwukrotnie Fundacja brała udział w konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski. Raz samodzielnie, drugi raz jako partner Stowarzyszenia „Aspi”. Niestety obie oferty nie zostały zatwierdzone. Nawiązany jednak stały został kontakt ze Stowarzyszeniem, który owocuje kolejnymi wspólnymi projektami uwzględniającymi terapię rodzin.

Działał telefon zaufania. Dzięki rozpropagowaniu i ulotkom informacyjnym, trafiłyśmy na duży odzew. Ulotki przygotowane zostały we własnym zakresie, każda z fundatorek drukowała informacje na domowych drukarkach. Wszystko po to, aby obniżyć koszty. Dzwoniący do fundacji podczas dyżurów telefonu zaufania, byli zainteresowani przede wszystkim terapią rodzin. Ich wynikiem były konsultacje i sesje terapii rodzinnych i indywidualnych. Były one z założenia bezpłatne, jednak niektórzy klienci wpłacali symboliczne 20- 30 zł na cele statutowe Fundacji. Większość jednak rodzin ze względu na trudną sytuację materialną korzystała z terapii nieodpłatnie.

Od początku 2012 roku fundatorki : Roma Bajzert, Marzena Izydorczyk i Agnieszka Zaręba, w ramach współpracy z Regionalnym Centrum Edukacji Barbary Lorenc realizowały zajęcia jako trenerzy i doradcy w projekcie POKL 7.2.1 „Postaw na NIEzależnych”,w którym wzięło docelowo udział 70 osób niepełnosprawnych, chorych na cukrzycę, słabo widzących i niewidomych oraz w projekcie dla pracujących osób niepełnosprawnych POKL 8.1.1 „Inwestuję w Trzeci wiek – DOŚWIADCZONY asystent nestora”.

W czerwcu, dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Romy Bajzert, która zajęła się organizacją, odbyło się szkolenie pod nazwą „ Sekrety rodzinne”, pogłębiające wiedzę i umiejętności terapeutów systemowych. Szkolenie prowadziła certyfikowana psychoterapeutka systemowa WTTS z Poznania Danuta Suchecka-Zejden. Cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem środowiska nie tylko związanego z terapią systemową, uczestnikami byli: psycholodzy, pedagodzy, lekarze i nauczyciele z całego województwa.

Fundatorki Marzena Izydorczyk i Anna Lorenc w sierpniu 2012 roku podobnie, jak w 2011 r. prowadziły zajęcia dla dzieci i dorosłych w ramach realizowanych przez Regionalne Centrum Edukacji, zleconych przez MOPS w Bydgoszczy, wyjazdowych warsztatów terapeutyczno - edukacyjnych Projektu systemowego „Krok do przodu”,dla niepełnosprawnych dzieci ich opiekunów/rodziców i otoczenia.

Od września do listopada 2012 Marzena Izydorczyk we współpracy z RCE w ramach tego samego Projektu systemowego prowadziła treningi dla niepełnosprawnych dorosłych podopiecznych MOPS w Bydgoszczy.

W październiku wznowiono spotkania grupy superwizyjnej, pod kierunkiem superwizorki i certyfikowanej psychoterapeutki systemowej Małgorzaty Szymanowskiej. W spotkaniach regularnie uczestniczą fundatorki pracujące z rodzinami i parami.

28.10.2012 r Fundacja włączyła się do akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „UDAROWCY- liczy się wsparcie”, z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu. Patronat nad akcją objęła pani Wojewoda. Tego dnia po Bydgoszczy jeździł tramwaj z wolontariuszami ( wśród nich były 2 fundatorki Agnieszka Zaręba i Agnieszka Półtorak- Terpiłowska), którym można się było przejechać i przy okazji zasięgnąć porad lekarskich i psychologicznych, zbadać ciśnienie, określić czy jest się w grupie ryzyka oraz porozmawiać z ludźmi po przebytym udarze. Ta charytatywna akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem Bydgoszczan. Udzielono wielu porad, wsparcia, zachęcałyśmy także do badań profilaktycznych. Momentami zainteresowanie było tak duże, że w zabytkowym wagonie był ścisk. Fundacja zaistniała „medialnie”, nawiązałyśmy też ściślejszy kontakt z członkami Stowarzyszenia „ UDAROWCY- liczy się wsparcie”.

2013 r.

Na początku 2013 r. Fundacja Nie - zwykła dla Rodziny jako partner Stowarzyszenia Aspi startuje z projektem „Podróż – etap drugi” w konkursie otwartym „ Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wyspecjalizowanej interwencji w niepełnosprawność” ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego i otrzymuje dofinansowanie na jego realizację.

23.02.2013 r . Dzień walki z depresją. Nasza Fundacja postanowiła włączyć się w akcję, podnoszącą świadomość dotyczącą tej choroby. W Centrum Zdrowia i Higieny Psychicznej prof. Araszkiewicza psycholodzy z Fundacji pełnili bezpłatny dyżur. Udzielono porad i konsultacji ludziom, którzy tego dnia zgłosili się po pomoc do Centrum. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i była promowana i opisywana w lokalnych mediach.

Prowadzona jest systematycznie systemowa terapia rodzin i par oraz terapia indywidualna.

Kontynuowane są spotkania superwizyjne dla psychologów pracujących systemowo z rodzinami. Odbywają się również szkolenia dla psychoterapeutów systemowych pod nazwą „Doświadczenia własne” służące doskonaleniu warsztatu i własnemu rozwojowi interpersonalnemu. Obu formom patronuje Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej i prowadzone jest przez superwizorkę WTTS Małgorzatę Szymanowską.

Ze względu na liczne obowiązki i kończącą się kadencję z przewodniczenia Radzie Fundacji rezygnuje Barbara Lorenc. Uchwałą Fundacja powołuje na jej miejsce Romę Bajzert.

Od września do grudnia 2013 roku realizowane są zadania projektu „Podróż – etap drugi” dla dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą Aspergera i ich rodzin. Odbywają się konsultacje psychologiczne, terapia indywidualna i terapia rodzinna oraz grupa wsparcia dla rodziców.

We wrześniu 2013 roku Fundacja jako partner konferencji pod tytułem „Udar - to nie wyrok” bierze w niej czynny udział. Neuropsycholog Agnieszka Półtorak – Terpiłowska wygłasza wykład na temat: Problemy psychologiczne i logopedyczne osób po udarze mózgu. Problemy psychologiczne rodzin i opiekunów osób po udarze mózgu. Konferencja cieszy się ogromnym zainteresowaniem środowisk medycznych, psychologicznych, pacjentów i mediów.

26.11.2013 r. Fundacja uzyskała status ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO.