Roczne uproszczone sprawozdania merytoryczne z działalności Organizacji Pożytku Publicznego -
Fundacja "NIE-zwykła" dla Rodziny


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Fundacji „NIE-zwykłej” dla Rodziny w 2014 roku

Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. Nr 50/01, poz. 529) przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji „ Nie- zwykła” dla Rodziny, będącej organizacją pożytku publicznego od 27.11.2013 r, za okres 01.01.2014 do 31.12.2014 r.

I. Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991 r. Nr 46,poz 203)
- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( Dz. U. Nr 50, poz 529)

II. Dane Fundacji

Nazwa: Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny
Siedziba: ul. Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz
Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym: 8.06.2010 r.
Nr KRS: 0000356804
Nr Regon: 340763708

III. Dane dotyczące członków organów fundacji wg aktualnego wpisu w rejestrze sądowym

Zarząd Fundacji:
Prezes Fundacji: Agnieszka Mlicka, ul. Tczewska 29/2, 85-382 Bydgoszcz
Członek Zarządu : Agnieszka Zaręba, ul. Karolewska 14/1, 85-420 Bydgoszcz

Organem nadzoru fundacji jest Rada Fundacji.

Rada Fundacji:
Przewodnicząca Rady Fundacji: Roma Bajzert
Członek Rady Fundacji: Elżbieta Maludzińska- Janczarska
Członek Rady Fundacji: Agnieszka Półtorak- Terpiłowska

W 2014 roku fundacja pozyskała nowych członków - doszły do naszych szeregów 3 koleżanki, którym bliskie były cele fundacji i miały ochotę na rozszerzenie współpracy.

IV. Cele statutowe fundacji:

Celem Fundacji jest : kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodziny w relacji do społeczeństwa; wspieranie rodziny; pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, destabilizujących i kryzysowych; zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju zaburzeń i patologii mających swe źródło w źle funkcjonującej rodzinie; wspieranie i rozwój jednostek, pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej; inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami; promowanie wartości społecznych; ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego; edukacja i kształcenie specjalistów w zakresie pomocy rodzinie.

V. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- terapię i edukację,
- psychoterapię oraz inne formy terapii,
- działania profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego,
- organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i prawnej,
- tworzenie punktów konsultacyjnych, ośrodków wspierających rodzinę,
- konferencje, sympozja, fora informacyjne,
- prowadzenie warsztatów, seminariów i szkoleń,
- pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną,
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin,
- tworzenie wszelkich programów związanych z twórczym rozwojem jednostki,
- integrowanie środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną,
- promocji i organizowaniu wolontariatu,
- działań na rzecz integracji europejskiej.

VI. W 2014 roku fundacja prowadziła działalność zgodną ze statutem.

W ramach działalności statutowej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, przeprowadzono konsultacje i rozmowy terapeutyczne.

Pomocą bezpłatną objęto:
- A. Zaręba 3 osoby , 12 spotkań
- B. Lorenc 2 osoby, 18 spotkań
- A. Mlicka 6 osoby, 6 spotkań.

Ta forma pomocy psychologicznej jest spełnieniem podstawowego celu statutowego fundacji. Dzięki działalności psychologicznej i psychoterapeutycznej kształtowane są prawidłowe relacje międzyosobowe w rodzinie, zapobiega się pogłębianiu i rozprzestrzenianiu różnego rodzaju zaburzeń i patologii. Osoby korzystające z takiej formy pomocy mogły osiągać dojrzałość osobową i społeczną a także pobudzać swoją kreatywność i podnosić samoocenę. Wiele z tych osób pogłębiło także wgląd- umiejętność, dzięki której można łatwiej rozumieć siebie i często nabrać dystansu, niezbędnego do poradzenia sobie w trudnych sytuacjach. Działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna prowadzona przez fundację wpływała na ochronę zdrowia psychicznego i fizycznego. Była także promowaniem wartości społecznych.

Od stycznia 2014 r fundacja rozpoczęła starania o pozyskanie dla potrzeb prowadzenia terapii jeszcze jednego gabinetu. Udało się znaleźć odpowiedni lokal w tym samym budynku, w którym dotychczas fundacja wynajmowała pomieszczenie. Pewnym kłopotem było tylko jego położenie. Pokój znajdował się nie obok dotychczasowego, tylko piętro wyżej. Zdecydowano o wynajęciu i już zimą rozpoczął się remont obu wynajmowanych pokoi. Fundatorki przeprowadziły go z pomocą członków własnych rodzin, angażując się i dbając o odpowiedni wystrój. Wszystko po to, aby poszerzyć ofertę i zwiększyć możliwość dostępności usług fundacji - przyjmować więcej klientów/pacjentów.
Uroczyste otwarcie nowych gabinetów - nowych w znaczeniu odnowionych- odbyło się 15.09.2014 r.

Fundacja w 2014 r aplikowała do projektu „ Młody ,odporny człowiek. Innowacyjny program badań i rozwoju odporności psychicznej dzieci i młodzieży” organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie. Mimo przygotowanej z dużą rzetelnością i dbałością o szczegóły oferty nie zyskała ona akceptacji.

18.10.2014 r odbyła się konferencja zorganizowana przez Zespół Szkół Szpitalnych nr 33 w Bydgoszczy. Konferencja dotyczyła funkcjonowania szkolnego chorych dzieci. Podczas niej fundacja miała swoje stoisko reklamowo- konsultacyjne. Rozdawano ulotki reklamujące działalność fundacji . Podczas takich spotkań można liczyć głównie na działalność promocyjną, ponieważ publiczne spotkania wyjątkowo nie sprzyjają rozmową terapeutycznym, czy konsultacjom. Są natomiast dobra okazją do udzielenia konkretnych informacji o możliwościach udzielenia pomocy.

Fundatorki systematycznie korzystały z superwizji prowadzonej przez superwizorkę i nauczycielkę terapii systemowej Małgorzatę Szymanowską. Odbyły się 4 spotkania, podczas których omawiane były prowadzone terapie, zgodnie z zasadami doskonalenia własnego i etyki zawodowej. Seminaria superwizyjne są podstawą wymiany doświadczeń, pokazują inne spojrzenie na problemy klientów. Dają także wieloaspektowość omawianych trudności, zgodnie z podstawowym założeniem terapii systemowej tzn.: ekwifinalności i ekwipotencjalności.

VI.W 2014 r Zarząd Fundacji nie podjął uchwały o szczególnie ważnych skutkach finansowych lub prawnych.

VII. Opis działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS:

W 2014 r fundacja była wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Działalność gospodarcza była prowadzona

VIII. Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:

Przychody ogółem: 1107,03 zł
W tym :
Ze środków publicznych w tym z budżetu państwa i województwa: 0,00
Z darowizn: 5944,50 zł
Ze świadczeń realizowanych odpłatnie z uwzględnieniem ich kosztów: 6100,00zł

IX. Informacje o poniesionych kosztach:

Koszty ogółem: 3826,46 zł
- zużycie materiałów i energii: 0,00zł

Usługi obce:
podatki i opłaty: 0,00

Pozostałe koszty rodzajowe:0,00

Wartość sprzedanych towarów i materiałów.

Wszystkie powyższe koszty związane były z realizacją celów statutowych.

X. Informacje o osobach zatrudnionych:

W 2014 r. fundacja nie zatrudniała pracowników.
Członkowie Zarządu i Rady Fundacji nie otrzymywali wynagrodzeń z tytułu członkostwa w tych organach.

XI. Informacje o wynagrodzeniach.

W 2014 r. nie wypłacono wynagrodzeń.

XII. Informacje o udzielonych pożyczkach:

Fundacja w 2014 r. nie udzieliła pożyczek.

XIII. Informacje o posiadanym majątku:

a. Informacje o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych

Kwota: 714,00 zł Bank Ochrony Środowiska

Fundacja nie nabywała i nie posiada papierów wartościowych.

b. Informacje o nabytych nieruchomościach:

W 2014 r fundacja nie nabyła i nie była właścicielem nieruchomości.

c. W 2014 r. fundacja nie nabyła środków trwałych.

d. Informacje statystyczne:

Aktywa trwałe: 0,00 zł
Aktywa obrotowe:1107,03

Informacje o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe oraz ich wynikach finansowych:
W 2014 r fundacja nie prowadziła działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe.

XV. Informacje o kontrolach i jej wynikach:

W 2014r. W fundacji została przeprowadzona kontrola z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- Pomorskiego z Wydziału do Spraw Osób Niepełnosprawnych, kontrola dotyczyła zrealizowanego w 2013 r projektu „Podróż etap II”- wspólnej oferty ze Stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”. Kontrola zakończyła się w 2015 r, wprowadzono poprawki zgodne z protokołem pokontrolnym.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Fundacji „NIE-zwykłej” dla Rodziny w 2013 roku

1. Fundacja wystartowała jako współoferent w projekcie „Podróż- etap drugi” w konkursie „Wspieranie dostępu dzieci i młodzieży do wczesnej wyspecjalizowanej interwencji w niepełnosprawność”, razem ze stowarzyszeniem Pomocy Osobom z Zespołem Aspergera „ASPI”, współfinansowanym przez Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt został zatwierdzony do realizacji.

2. 23.02.2013 r. – „Dzień walki z depresją” - Fundacja włączyła się w akcję - w Centrum Zdrowia i Higieny Psychicznej prof. Araszkiewicza psycholożki z Fundacji pełniły dyżur udzielając bezpłatnych konsultacji i porad. Agnieszka Mlicka, Agnieszka Półtorak-Terpiłowska oraz Agnieszka Zaręba rozmawiały z klientami, podnosząc świadomość dotyczącą tej choroby. Przekazywano informacje o miejscach, gdzie można szukać pomocy oraz udzielano porad. Ponieważ akcja była odpowiednio nagłośniona medialnie spotkała się ze sporym zainteresowaniem bydgoszczan.

3. W ramach działalności statutowej i odpłatnej działalności gospodarczej, przeprowadzono konsultacje i rozmowy terapeutyczne, odpłatne:
- A. Zaręba 2
- B. Lorenc 1.

4. Prowadzono również bezpłatne rozmowy terapeutyczne i terapie. Pomocą bezpłatną objęto:
- A. Zaręba 2 osoby
- R. Bajzert 1 osoba
- B. Lorenc 2 osoby
- A. Mlicka 2 osoby

5. Od 01.09.2013 r. ruszył projekt „Podróż - etap drugi”. Rozpoczęłyśmy terapię rodzin, terapię indywidualną oraz spotkania grupy wsparcia. W projekcie uczestniczyło: 11 rodzin, każda z dzieckiem z diagnozą Zespołu Aspergera. Zrealizowano 160 godzin terapii rodzinnej. Dała ona największe efekty i nadzieję na trwałą zmianę. Członkowie rodzin zostali wyposażeni w umiejętności psychologiczne, dostrzegli własne poczucie sprawstwa. Odbywała się także terapia indywidualna - dla dzieci i młodzieży, której funkcjonowanie nie pozwoliło na uczestniczenie w zajęciach grupowych. Z tej formy terapii skorzystało 4 dzieci, odbyły się 32 godziny spotkań. 10 osób skorzystało z konsultacji psychologicznych, zrealizowano 40 godzin. Konsultacje dotyczyły bieżących trudności i spraw, które nie nadawały się na terapię. Odbywały się również spotkania grupy wsparcia - 8 dwugodzinnych spotkań dla 6 rodziców.

6. 16.09.2013 r. Fundacja została partnerem konferencji „Udar - to nie wyrok”. Logo Fundacji widniało na ulotkach i materiałach informacyjnych.
Koleżanka A.Półtorak-Terpiłowska wygłosiła nieodpłatnie wykłady:
„Problemy psychologiczne i logopedyczne osób po udarze mózgu.”
„Problemy psychologiczne rodzin i opiekunów osób po udarze mózgu.”

7. Fundatorki systematycznie korzystały z superwizji prowadzonej przez superwizorkę i nauczycielkę terapii systemowej M. Szymanowską. Odbyło się 5 spotkań, podczas których omawiane były prowadzone terapie, zgodnie z zasadami doskonalenia własnego i etyki zawodowej.

8. 26.11.2013 r. po długich staraniach i gromadzeniu potrzebnych dokumentów i zaświadczeń, Fundacja uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego. Uważamy to za największy sukces oraz docenienie naszych starań. Jest to dla nas informacja, że to co robimy jest potrzebne i doceniane.


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Fundacji „NIE-zwykłej” dla Rodziny w 2012 roku

W 2012 roku fundacja prowadziła działalność zgodną ze statutem.

 1. Fundacja brała dwukrotnie udział w konkursach ofert na wykonanie zadań publicznych ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski. Raz samodzielnie, drugi raz jako partner Stowarzyszenia „Aspi”. Niestety obie oferty nie zostały zatwierdzone. Nawiązany został kontakt ze Stowarzyszeniem, który owocuje kolejnymi wspólnymi projektami, uwzględniającymi terapię rodzin. Poczyniono też pierwsze kroki w nauce przygotowywania dokumentacji konkursowej.
 2. W maju ruszył ponownie telefon zaufania. Dzięki rozpropagowaniu i ulotkom informacyjnym, trafiłyśmy na duży odzew. Ulotki przygotowane zostały we własnym zakresie, każda z fundatorek drukowała informacje na domowych drukarkach. Wszystko po to, aby obniżyć koszty.
 3. Dzwoniący podczas dyżurów telefonu zaufania, byli zainteresowani przede wszystkim terapią rodzin. Odbyło się 9 takich dyżurów, podczas których przyjmowane były zgłoszenia chętnych. Ich wynikiem były konsultacje i sesje terapii rodzinnych i indywidualnych. Odbyły się 4 konsultacje i 8 sesji rodzinnych. Były one bezpłatne, klienci wpłacali symboliczne 20- 30 zł na potrzeby Fundacji. Były tez rodziny zwolnione z tej opłaty, ze względu na trudną sytuację materialną. Fundacja wychodzi naprzeciw klientom i ma na uwadze przede wszystkim ich dobro.

 4. W czerwcu, ponownie dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Romy Bajzert, która zajęła się organizacją, odbyło się szkolenie „ Sekrety rodzinne”, dotyczące terapii systemowej rodzin. Cieszyło się ono ogromnym zainteresowaniem środowiska, nie tylko tego związanego z terapią systemową, uczestnikami byli: psycholodzy, pedagodzy, lekarze i nauczyciele. Wszyscy niezmiernie wdzięczni, że szkolenie odbyło się w Bydgoszczy i nie trzeba było zwiększać wydatków związanych z wyjazdem i pobytem w innym mieście.
 5. Po wakacjach wznowiono bezpłatną pomoc terapeutyczną.
  A.Zaręba - 1 osoba 5 sesji - rozmów terapeutycznych, 1 rodzina- 4 spotkania.
  - A. Mlicka - 5 konsultacji, 2 terapie po 10 i 11 spotkań.
  - R. Bajzert - 3 spotkania konsultacyjne.
  - A. Półtorak-Terpiłowska - 2 konsultacje.
  - B. Lorenc – 1 rodzina, 7 konsultacji.
  - D. Bryczkowska - konsultacja dla 1 pary małżeńskiej.
 6. W październiku wznowiono spotkania grupy superwizyjnej, gdzie pod kierunkiem superwizorki i nauczycielki terapii systemowej M. Szymanowskiej, omawiane są konkretne przypadki rodzin i klientów, po to, aby praca terapeutyczna była bardziej efektywna i nie obciążona błędami czy trudnościami. W spotkaniach regularnie uczestniczy 5 fundatorek. W 2012 odbyły się 2 sesje, po 5 godzin każda. Nadal trwają spotkania, z częstotliwością comiesięczną.
 7. 28.10.2012 r Fundacja włączyła się do akcji zorganizowanej przez Stowarzyszenie „ UDAROWCY - liczy się wsparcie”, z okazji Światowego Dnia Udaru Mózgu. Patronat nad akcją objęła pani wojewoda. Tego dnia po Bydgoszczy jeździł tramwaj z wolontariuszami ( wśród nich były 2 fundatorki A. Zaręba i A. Półtorak- Terpiłowska), którym można było przejechać się i zasięgnąć porad lekarskich i psychologicznych, zbadać ciśnienie, określić czy jest się w grupie ryzyka oraz porozmawiać z ludźmi po udarze. Ta charytatywna akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udzielono wielu porad, wsparcia, zachęcałyśmy także do badań profilaktycznych. Momentami zainteresowanie było tak duże, że w zabytkowym wagonie był ścisk. Fundacja zaistniała „ medialnie”, nawiązałyśmy też kontakt z członkami stowarzyszenia.
 8. Ciągle borykamy się z trudnościami finansowymi, redukujemy koszty. Nie mamy żadnych źródeł finansowania, utrzymujemy się ze składek.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Fundacji „NIE-zwykłej” dla Rodziny w 2011 roku

Fundacja „NIE-zwykła” dla Rodziny w 2011 roku prowadziła działalność zgodną ze statutem. Podstawowym celem, który był realizowany, jest psychologiczna pomoc rodzinie i jej członkom, wspieranie jej. Założeniem naszym była nieodpłatność takiej pomocy, tak aby mogło z niej korzystać jak najwięcej osób.

Został założony telefon i zdobyłyśmy aparat telefoniczny. Uruchomiono telefon zaufania, przy którym nieodpłatne dyżury pełniły członkinie fundacji. Odbyło się 10 dyżurów, podczas których na bieżąco udzielano informacji o możliwościach pomocy.

Prowadzono bezpłatną terapię psychologiczną oraz rozmowy terapeutyczne i konsultacje.W 2011 roku odbyło się 14 cyklicznych spotkań terapeutycznych, łącznie dla 4 osób.

Prowadzona też była grupa wsparcia dla dorosłych- rodziców dzieci niepełnosprawnych, w spotkaniach uczestniczyło 4-5 osób. Nieodpłatne zajęcia odbywały się co 2 tygodnie przez 3 miesiące. Spotkania grupowe dla rodziców dzieci dotkniętych przez los zawsze cieszą się popularnością, a można z nich korzystać w formie bezpłatnej tylko w niewielu miejscach. Ograniczona jest także dostępność i odległe terminy z racji cykliczności zajęć. Ta forma pomocy powstała w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska.

Fundacja „NIE-zwykła” dla Rodziny zorganizowała także superwizję, podczas której omawiane były sesje terapii rodzinnych konkretnych klientów. Superwizja to rodzaj doskonalenia zawodowego, niezbędny dla efektywnego prowadzenia terapii. W Fundacji zajęcia takie prowadziła mgr M. Szymanowska soperwizor Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej.

Założycielkom Fundacji udało się, pod koniec 2011 roku, zebrać niezbędne informacje i zdjęcia do strony internetowej, która została uruchomiona w styczniu 2012r.