Statut Fundacji


Statut Fundacji „NIE-zwykła” dla Rodziny
(tekst jednolity po zmianach według stanu na dzień 31.10.2016 r.)

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Osoby, zwane w dalszej części statutu "Fundatorami - Założycielami":
- Romana Maria Bajzert
- Dominika Joanna Bryczkowska
- Marzena Ewa Izydorczyk
- Anna Lorenc
- Barbara Lorenc
- Elżbieta Maludzińska – Janczarska
- Agnieszka Mlicka
- Agnieszka Maria Półtorak- Terpiłowska
- Agnieszka Ewa Zaręba
ustanowiły aktem notarialnym nr Repertorium A numer 4923/2009, spisanym dnia 24.04.2009 w Bydgoszczy, Fundację o nazwie: Fundacja „NIE-zwykła" dla Rodziny, zwaną w dalszej części statutu "Fundacją".
2. Fundusz założycielski Fundacji wynosi 2400 złotych. Każdy z ww. Fundatorów wpłaca kwotę 266,667 na fundusz założycielski Fundacji.
3. Podstawą prawną działania Fundacji są przepisy prawa polskiego oraz postanowienia niniejszego statutu.
4. Fundacja fundusze może gromadzić w walucie polskiej i obcej zgodnie z polskimi przepisami prawa. Fundusz na cele działalności statutowej wynosi 1300 zł.
5. Cele statutowe, zasady, formy, zakres działalności Fundacji mogą zostać zmienione lub uzupełnione w trakcie działania Fundacji przez Fundatorów - Założycieli .Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów, kworum niezbędne do podjęcia uchwały wynosi 5 osób.
6. Zmian w statucie Fundacji dokonują Fundatorzy Założyciele poprzez podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów.
7. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
8. Nadzór nad Fundacją należy do ministra, który sprawuje zwierzchni nadzór nad sprawami opieki społecznej w Polsce.

§ 2

1. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Siedziba Fundacji mieści się w Bydgoszczy- województwo kujawsko- pomorskie.
3. Fundacja może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
4. Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami fizycznymi w celu wsparcia celów statutowych (organizacyjnie, finansowo, rzeczowo).
5. Dla wykonywania swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe.

Rozdział II

Cele i działania Fundacji

§ 3

Celem Fundacji jest:
1. kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodzin w relacji do społeczeństwa,
2. wspieranie rodziny, pojmowanej jako podstawowe środowisko życia i rozwoju człowieka, mające zasadniczy wpływ na jego stosunek do siebie, innych ludzi i otaczającego świata,
3. pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, destabilizujących i kryzysowych, pomoc w problemach przekraczających aktualne umiejętności samodzielnego konstruktywnego radzenia sobie,
4. zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju zaburzeń i patologii mających swoje korzenie w źle funkcjonującej rodzinie i w źle rozwiązanych sytuacjach kryzysowych,
5. wspieranie w rozwoju jednostek, pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej, aktywizowanie potencjałów (zdolności, możliwości), pobudzanie i wspieranie kreatywności, budowanie i wzmacnianie poczucia sprawczości,
6. inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie,
7. promowanie wartości społecznych,
8. ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego,
9. edukacja i kształcenie specjalistów w zakresie pomocy rodzinie.

§ 4

Cele określone w § 3 Fundacja realizuje poprzez inicjowanie, wspieranie i realizację:
1. Terapii i edukacji.
2. Psychoterapii oraz innych form terapii (terapii indywidualnej i grupowej, systemowej terapii rodzin).
3. Działań profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego.
4. Organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i prawnej.
5. Tworzenie punktów konsultacyjnych, ośrodków wspierających rodzinę.
6. Konferencji , sympozjów i forum informacyjnych.
7. Działalności wydawniczo - informacyjnej.
8. Prowadzenie warsztatów, seminariów i szkoleń.
9. Pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną.
10. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin.
11. Wszelkich programów związanych z twórczym rozwojem potencjału każdej osoby.
12. Integrowanie środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną.
13. Promocji i organizacji wolontariatu.
14. Działań na rzecz integracji europejskiej.

§ 5

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych instytucji, w tym organizacji pożytku publicznego, prowadzących działalność zbieżną lub zbliżoną z jej celami.
2. Realizując w różnorodnej formie cele Fundacji, Fundacja może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego,której zakres może obejmować:

a. Działalność wydawnicza 58.11Z
b. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20Z
c. Pozaszkolne formy edukacji 85.59B
d. Działalność wspomagająca edukację w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 85.60Z
e. Działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów 86.90E
f. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych 88.10Z oraz dzieci, młodzieży i rodzin 88.99Z

3. Dla realizacji celów Fundacji oraz pozyskania środków na kontynuowanie działalności Fundacja może prowadzić także odpłatną działalność pożytku publicznego, której zakres może obejmować:

a. Działalność wydawnicza 58.11Z
b. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20Z
c. Pozaszkolne formy edukacji 85.59B
d. Działalność wspomagająca edukację w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 85.60Z
e. Działalność w zakresie zdrowia psychicznego świadczona przez psychologów i psychoterapeutów 86.90E
f. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób niepełnosprawnych 88.10Z oraz dzieci, młodzieży i rodzin 88.99Z

4. Cały dochód z odpłatnej działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Fundacji.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe i inne aktywa nabyte przez Fundację.
2. Wszelkie środki na realizację celów statutowych Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:

1. funduszu założycielskiego,
2. darowizn osób prawnych i fizycznych, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
3. dotacji budżetu Państwa, Gminy,
4. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
5. zbiórek publicznych i darów,
6. wpływów z prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego,
7. odsetek i depozytów bankowych,
8. nawiązek sądowych.

3. Dochody pochodzące z darowizn, ofiar, zapisów i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.
4. (skreśla się)
5. Wszystkie środki będące w dyspozycji Fundacji zostają przeznaczone tylko i wyłącznie na cele statutowe.
6. W ramach działalności prowadzonej przez Fundację zabrania się:

  •  udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi"
  • przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach
  • wykorzystywania majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie jest bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji
  • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów Fundacji oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 7

(skreślony)

§ 8

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami obowiązującymi osoby prawne.
2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Rozdział IV

Organy Fundacji

§ 9

Organami Fundacji są:
1. Zgromadzenie Fundatorów,
2. Rada Fundacji,
3. Zarząd Fundacji.

§ 9a

1. Zgromadzenie Fundatorów jest najwyższym organem Fundacji.
2. Zgromadzenie Fundatorów może podejmować wiążące dla Rady Fundacji i Zarządu Fundacji uchwały w każdej dziedzinie działania Fundacji.
3. Uchwały Zgromadzenia Fundatorów nie mogą wywierać skutków wobec osób trzecich.
4. Wszelkie uchwały Zgromadzenia Fundatorów zapadają w głosowaniu jawnym.
5. Zgromadzenie Fundatorów może być zwołane przez każdego z Fundatorów, jak również - po podjęciu w tym przedmiocie uchwały - przez Zarząd Fundacji lub przez Radę Fundacji.
6. Wszelkie kompetencje zastrzeżone dla Fundatorów – w razie braku odmiennego zastrzeżenia - wykonuje Zgromadzenie Fundatorów.

§ 10

1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniodawczych, spełniającym zadania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
2. Rada Fundacji nie podlega w zakresie wykonywania kontroli Zarządowi.

§ 11

1. Rada Fundacji składa się z 2 do 5 członków powoływanych przez Fundatorów zwykłą większością głosów - na czas nieokreślony.
2. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
3. Jeżeli Fundatorzy nie uczestniczą w prowadzeniu Fundacji (Fundatorzy zmarli, nie można się z nimi skontaktować lub nie są dłużej zainteresowani sprawami Fundacji), nowych członków Rady Fundacji wybierają pozostali czynni członkowie Rady bezwzględną większością głosów.
4. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji z pełnienia funkcji. 
5. Członkowie Rady Fundacji wybierają spośród swojego grona Przewodniczącego. 
6. Członkami Rady Fundacji mogą być tylko osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych. 
7. Członek Rady Fundacji nie może być członkiem zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
8. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
9. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 12

1. Do kompetencji Rady Fundacji należy, w szczególności:

a. nadzór i kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów statutowych,
b. nadzór i kontrola majątkowa i finansowa Fundacji,
c. zajmowanie stanowiska w sprawach zgłoszonych przez Zarząd Fundacji,
d. inne czynności nadzoru i kontroli nad Fundacją uznane za celowe dla prawidłowego jej funkcjonowania.
e. Wyrażanie zgody na zaciągnięcie w imieniu Fundacji zobowiązania o wartości przewyższającej kwotę 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Uchwały Rady Fundacji zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów oddanych na posiedzeniu. W przypadku równej ilości głosów decydującym jest głos Przewodniczącego.
3. Posiedzenie Rady Fundacji może zwołać każdy członek Rady. Posiedzenia Rady mogą odbywać się także w drodze telekonferencji lub przy wykorzystaniu innych środków komunikacji na odległość.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób i jest powoływany przez Radę Fundacji.
2. Członkiem zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
3. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony.
4. Członkostwo w zarządzie wygasa na skutek śmierci, odwołania lub rezygnacji z pełnienia funkcji.
5. Członek Zarządu może być odwołany w każdym czasie przez Radę Fundacji lub przez co najmniej 3 Fundatorów działających wspólnie.
6. Każdy z członków zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację i składać oświadczenia w sprawach nie skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych przez Fundację.
7. Reprezentowanie Fundacji i składanie oświadczeń skutkujących zaciągnięciem zobowiązań finansowych w jej imieniu wymaga:

a. w odniesieniu do czynności prawnych skutkujących zaciągnięciem zobowiązania do kwoty 500 zł – działania co najmniej jednego członka Zarządu samodzielnie,
b. w odniesieniu do czynności prawnych skutkujących zaciągnięciem zobowiązania przekraczającego kwotę 500 zł – łącznego działania co najmniej dwóch członków Zarządu.

8. Każdy z członków Zarządu może samodzielnie reprezentować Fundację we wszelkiego rodzaju postępowaniach i podejmować wszelkie czynności wiążące się z tymi postępowaniami (w tym udzielać pełnomocnictw procesowych), z tym zastrzeżeniem, że wytoczenie powództwa, uznanie powództwa i zawarcie ugody wymaga reprezentacji zgodnej z ust. 6.
9. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej 30.000 zł wymaga uprzedniej uchwały Rady Fundacji.
10. Poza reprezentowaniem Fundacji do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności:

a. uchwalanie programów działania oraz rocznych i wieloletnich planów finansowania Fundacji,
b. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, o
d. organizowanie i nadzorowanie wszelkich poczynań Fundacji,
e. ustalanie warunków zatrudnienia oraz wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników Fundacji, na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

11. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów oddanych na posiedzeniu, w głosowaniu jawnym, o ile Statut nie stanowi inaczej.
12. Posiedzenie Zarządu Fundacji może zwołać każdy członek Zarządu. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się także w drodze telekonferencji lub przy wykorzystaniu innych środków komunikacji na odległość. 
13. Formę zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia członków Zarządu ustala Rada Fundacji.
14. W umowie pomiędzy Fundacją a członkiem Zarządu Fundację reprezentuje pełnomocnik powołany przez Radę Fundacji.

Rozdział V

Sposób likwidacji Fundacji i przeznaczenie jej majątku

§ 14

1. Fundacja może ulec likwidacji w przypadku:

a. Osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona,
b. Wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji,
c. Braku dalszej możliwości działania, w szczególności w przypadku niemożności powołania członków Rady Fundacji.

2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd jednogłośną uchwałą, przy czym w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a i b uchwała zarządu wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji bezwzględną większością głosów.
3. W uchwale o likwidacji Fundacji Zarząd wskazuje likwidatora lub likwidatorów. W przypadku powołania więcej niż jednej osoby do funkcji likwidatora sposób reprezentacji określa się zgodnie z § 13 ust. 6. § 13 ust. 7 nie stosuje się.
4. Likwidatorzy dokonują zakończenia działalności Fundacji i nie mogą rozpoczynać nowych przedsięwzięć.
5. Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji Fundacji przeznaczone będą na cele zbliżone z celem Fundacji, wg wyboru likwidatorów.
6. Zarząd Fundacji może w uchwale o likwidacji Fundacji przyznać likwidatorom wynagrodzenie.
7. Wynagrodzenie likwidatora nie może być wyższe niż średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w roku poprzedzającym rok podjęcia uchwały o likwidacji. Wynagrodzenie może być wypłacone wyłącznie z majątku Fundacji i nie może przewyższyć 1/2 wartości majątku Fundacji. Decyzja o przyznaniu likwidatorom wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 lit. a i b, wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji zwykłą większością głosów.

§ 15

(skreślony)

§ 16

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Koniec tekstu jednolitego.

Bydgoszcz, dnia 31.10.2016 r.