Warsztat umiejętności wychowawczych - Ja i moje kompetentne dziecko. To cykl spotkań dla rodziców/opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze.

Realizowany w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie - kontynuacja”  w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

To cykl spotkań dla rodziców/opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze poprzez:
- nabycie umiejętności komunikowania się z dziećmi zwłaszcza w sytuacjach trudnych i rozumnego stawiania granic
- nabycie umiejętności ukierunkowania dzieci na przyszłość, tak by przyjmowały postawę prozdrowotną
- nabycie umiejętności wspierania dzieci w ich wszechstronnym rozwoju

Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
Sesja 1: Moje zasoby, jako rodzica i mojego dziecka.
Sesja 2: Współdziałanie i budowanie granic.
Sesja 3: Moje myśli, emocje, ciało.
Sesja 4: Dystans – lęk – kontrola.
Sesja 5: Budowanie mostów – komunikacja w rodzinie i budowanie systemu wsparcia.
Sesja 6: Zagrożenia współczesnego świata – substancje psychoaktywne.
Sesja 7: Towarzyszenie w odkrywaniu niezależności i wzmacnianie rozwoju dziecka.

Program poprzedzą indywidualne godzinne konsultacje dla zakwalifikowanych rodziców w celu poznania ich oczekiwań i trudności, jakich doświadczają w codziennej relacji z dziećmi.

Warsztat obejmuje 7 spotkań po 2 godz. Uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń i szkoleniowe.

Prowadząca: mgr Anna Radziszewska

Planowany termin realizacji (kwiecień-czerwiec 2019).  Pierwsze zajęcia już w piątek 26.04.2019 r. o godz.17:15 !
Zapisy możliwe już teraz na adres e-mail: info@fundacja-nie-zwykla.pl
lub telefonicznie:
Barbara Lorenc, kom. 602 463 677


Grupa wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych

Realizowana w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie - kontynuacja”  w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Udział w zajęciach grupy wsparcia będzie okazją do podzielenia się swoimi troskami, trudnościami i radościami, czasem zrozumienia potrzeb dzieci i młodzieży oraz  odnalezienia mądrych sposobów ich zaspakajania, tak by rodzice mogli czuć się kompetentni, spokojni i zadowoleni.


Grupa obejmować będzie 10 spotkań po 2 godziny. Zajęcia będą prowadzone przez jednego psychologa.

Planowany termin realizacji (marzec-grudzień 2019).
Zapisy możliwe już teraz na adres e-mail: info@fundacja-nie-zwykla.pl
lub telefonicznie:
Barbara Lorenc, kom. 602 463 677 


Wsparcie kompetencji emocjonalnych rodziców poprzez Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ), to cykl spotkań warsztatowych, których podstawą jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach.

Realizowany w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie - kontynuacja”  w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Wojewdztwo Kujawsko-Pomorskie

Racjonalna Terapia Zachowania to także skuteczna forma samopomocy emocjonalnej. Dlatego też na te warsztaty chcemy zaprosić przede wszystkim rodziców, którzy mają szczególnie stresującą sytuację w rodzinie, np. wychowują niepełnosprawne dziecko, opiekują się dziadkami z otępieniem typu alzheimerowskiego, w rodzinie występuje problem nałogu, mają bardzo trudne warunki mieszkaniowe itp.

Podczas zajęć rodzice będą uczyć się technik samopomocowych z wykorzystaniem psychoedukacji, śledzenia swoich myśli i ich powiązania z nastrojem. Ponadto nauczą się wykorzystywać techniki wyobrażeniowe, relaksacyjne oraz przejdą trening asertywności, aby poprawić samopoczucie i jakość własnego życia. Nabycie tych umiejętności pozwoli im na zwiększanie tolerancji na frustrację wynikającą z obiektywnych trudności uniemożliwiających szybką zmianę sytuacji rodzinnej.

Celem RTZ jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków i zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania dlatego już po kilku sesjach rodzice powinni odczuć poprawę.
Podstawowy model terapeutyczny to ABCD Emocji czyli skąd biorą się emocje:
A Zdarzenie aktywujące (Twoje spostrzeżenia)
B Przekonania (Twoje myśli i przekonania)
C Emocje (Twoje uczucia)
D Zachowanie fizyczne (Twoje działanie)
Za pomocą tego modelu rodzice nauczą się:
- analizować w jaki sposób tworzą swój nastrój.
- kontroli emocji i odpowiedzialności za ich powstawanie
- sposobów poprawiania swojego nastroju bez uciekania się do alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Zajęcia w łącznym wymiarze 25 godzin (3 spotkania 6-godzinne i 1 spotkanie 7 godzinne). Uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń i szkoleniowe. Warsztat ten ma charakter weekendowy.

Prowadząca: mgr Hanna Roszatycka

Planowany termin realizacji (maj-czerwiec 2019).  
UWAGA: Warsztat odbędzie się jednak w tygodniu: 
w środę 24.04.19, piątek 26.04.19., piątek 10.05.19. i środę 29.05.19 ---> o godz. 16:30
Zapisy możliwe już teraz na adres e-mail: info@fundacja-nie-zwykla.pl
lub telefonicznie: 
Barbara Lorenc, kom. 602 463 677


"Warsztaty dla dobrych rodziców" przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.

Realizowane w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie”  w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

Tematy poruszane w czasie warsztatów to:

 1. Wykład wstępny na temat ADHD.
 2. Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
 3. Techniki radzenia sobie z objawami ADHD - okulary na ADHD.
 4. Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej - co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
 5. Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i  chwalenie go za nie.

        Nagradzanie pozytywnych zachowań
        Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad
        Skuteczne wyciąganie konsekwencji
        Wprowadzenie systemów żetonowych
        Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej
        Komunikacja rodzic - dziecko - szkoła.

Warsztaty oparte są na autorskim programie: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, opracowanym przez zespół Wolańczyk, Kołakowski, Skotnicka, Pisula, stosowanym od 1998 roku. Manuskrypt

Warsztaty obejmują 13 dwugodzinnych sesji prowadzonych raz w tygodniu przez dwóch specjalistów. 

Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze.

Prowadzące: mgr Zuzanna Jagielska i mgr Iwona Pasterska

Planowany termin realizacji (wrzesień–grudzień 2019).
Zapisy możliwe już teraz na adres e-mail: info@fundacja-nie-zwykla.pl
lub telefonicznie:
Barbara Lorenc, kom. 602 463 677


Konsultacje indywidualne i dla par

Realizowane w ramach Projektu „Rodzina na warsztacie” w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą „Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.


Spotkania te przeznaczone są zwłaszcza dla rodziców, którzy mają szczególnie delikatne problemy, wymagające omówienia na osobności oraz dla osób i par, które z braku wolnych miejsc nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, a ich problemy wymagają szybkiej interwencji.

Planowany termin realizacji (marzec-grudzień 2019).
Zapisy możliwe już teraz na adres e-mail: info@fundacja-nie-zwykla.pl
lub telefonicznie:
Barbara Lorenc, kom. 602 463 677