Fundacja „NIE- zwykła” dla Rodziny realizuje
Projekt „Rodzina na warsztacie – kontynuacja”
w ramach zadań publicznych
Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą
„Wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji rodzicielskich”.

W ramach projektu realizowane będą warsztaty:

Warsztat umiejętności wychowawczych – Ja i moje kompetentne dziecko.
To cykl spotkań dla rodziców/opiekunów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje wychowawcze poprzez:
● nabycie umiejętności komunikowania się z dziećmi zwłaszcza w sytuacjach trudnych i rozumnego stawiania granic
● nabycie umiejętności ukierunkowania dzieci na przyszłość, tak by przyjmowały postawę prozdrowotną
● nabycie umiejętności wspierania dzieci w ich wszechstronnym rozwoju Planowany termin realizacji (kwiecień-czerwiec 2019).

Warsztaty dla dobrych rodziców
Warsztaty są przeznaczone dla rodziców (opiekunów), którzy wychowują dzieci sprawiające problemy wychowawcze, zwłaszcza rodziców dzieci z ADHD, dziecięcymi wybuchami złości czy zachowaniami opozycyjno -buntowniczymi.
Tematy poruszane w czasie warsztatów to:
1.  Wykład wstępny na temat ADHD.
2.  Rozróżnianie objawów ADHD od objawów innych zaburzeń lub celowego łamania norm.
3.  Techniki radzenia sobie z objawami ADHD – okulary na ADHD.
4.  Nauka identyfikacji konkretnej sytuacji problemowej – co ją wywołuje, a co podtrzymuje.
5.  Zauważanie pozytywnych zachowań dziecka i chwalenie go za nie.   (Nagradzanie pozytywnych zachowań; Rygorystyczne przestrzeganie norm, zasad; Skuteczne wyciąganie konsekwencji; Wprowadzenie systemów żetonowych; Radzenie sobie z zachowaniami agresywnymi, wybuchem agresji impulsywnej; Komunikacja rodzic – dziecko – szkoła.)

Warsztaty oparte są na autorskim programie: Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej lub z zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi, opracowanym przez zespół Wolańczyk, Kołakowski, Skotnicka, Pisula, stosowanym od 1998 roku. Manuskrypt Program poprzedzą ​indywidualne godzinne konsultacje​ dla zakwalifikowanych rodziców w celu poznania ich oczekiwań i trudności, jakich doświadczają w codziennej relacji z dziećmi. Uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń i szkoleniowe.
Warsztaty obejmują 13 dwugodzinnych sesji prowadzonych raz w tygodniu przez dwóch specjalistów. Pomiędzy zajęciami rodzice praktycznie ćwiczą poznane w trakcie danego warsztatu techniki behawioralne lub poznawcze. Planowany termin realizacji (wrzesień–grudzień 2019).

Warsztat wsparcie kompetencji emocjonalnych rodziców poprzez RTZ Wsparcie kompetencji emocjonalnych rodziców poprzez Racjonalną Terapię Zachowania (RTZ), to cykl spotkań warsztatowych, których podstawą jest założenie, że to nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach. Racjonalna Terapia Zachowania to także skuteczna forma samopomocy emocjonalnej. Na te warsztaty chcemy zaprosić przede wszystkim rodziców, którzy mają szczególnie stresującą sytuację w rodzinie, np.:
●  wychowują niepełnosprawne dziecko,
●  opiekują się dziadkami z otępieniem typu Alzheimerowskiego,
●  w rodzinie występuje problem nałogu,
●  mają bardzo trudne warunki mieszkaniowe itp.
Podczas zajęć rodzice będą uczyć się technik samopomocowych z wykorzystaniem psychoedukacji, śledzenia swoich myśli i ich powiązania z nastrojem. Ponadto nauczą się wykorzystywać techniki wyobrażeniowe, relaksacyjne oraz przejdą trening asertywności, aby poprawić samopoczucie i jakość własnego życia. Nabycie tych umiejętności pozwoli im na zwiększanie tolerancji na frustrację wynikającą z obiektywnych trudności uniemożliwiających szybką zmianę sytuacji rodzinnej. Celem RTZ jest rozpoznawanie niezdrowych myśli i nawyków oraz zamiana ich na zdrowsze. Metodologia terapii jest prosta do nauczania dlatego już po kilku sesjach rodzice powinni odczuć poprawę. Zajęcia w łącznym wymiarze 25 godzin (3 spotkania 6-godzinne i 1 spotkanie 7 godzinne). Uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń i szkoleniowe.
Planowany termin realizacji (maj-czerwiec 2019).

Grupa wsparcia dla opiekunów z rodzin zastępczych
Udział w zajęciach grupy wsparcia będzie okazją do podzielenia się swoimi troskami, trudnościami i radościami, czasem zrozumienia potrzeb dzieci i młodzieży oraz odnalezienia mądrych sposobów ich zaspakajania, tak by rodzice mogli czuć się kompetentni, spokojni i zadowoleni. Grupa obejmować będzie 10 spotkań po 2 godziny. Zajęcia będą prowadzone przez jednego psychologa.
Planowany termin realizacji (marzec-grudzień 2019).

Konsultacje indywidualne i dla par
Spotkania te przeznaczone są zwłaszcza dla rodziców, którzy mają szczególnie delikatne problemy, wymagające omówienia na osobności oraz dla osób i par, które z braku wolnych
miejsc nie będą mogły wziąć udziału w warsztatach, a ich problemy wymagają szybkiej interwencji.
Planowany termin realizacji (marzec-grudzień 2019).