Celem naszej Fundacji jest:

 • kształtowanie prawidłowych relacji międzyosobowych w rodzinie i postaw rodzin w relacji do społeczeństwa,
 • promowanie wartości społecznych
 • ochrona zdrowia psychicznego i fizycznego
 • edukacja i kształcenie specjalistów w zakresie pomocy rodzinie
 • wspieranie rodziny, pojmowanej jako podstawowe środowisko życia i rozwoju człowieka, mające zasadniczy wpływ na jego stosunek do siebie,  innych ludzi  i otaczającego świata,
 • pomoc osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach przeciążających psychicznie, destabilizujących i kryzysowych. Pomoc w problemach przekraczających aktualne umiejętności samodzielnego konstruktywnego radzenia sobie
 • zapobieganie powstawaniu, pogłębianiu i rozprzestrzenianiu się różnego rodzaju zaburzeń i patologii  mających swoje korzenie w źle funkcjonującej rodzinie i w źle rozwiązanych sytuacjach kryzysowych
 • wspieranie w rozwoju jednostek, pomoc w osiąganiu dojrzałości osobowej i społecznej, aktywizowanie potencjałów (zdolności, możliwości), pobudzanie i wspieranie kreatywności, budowanie i wzmacnianie poczucia sprawczości,
 • inicjowanie i tworzenie form współpracy i samopomocy między rodzinami z uwzględnieniem szczególnej sytuacji osób niepełnosprawnych w rodzinie

Cele szczegółowe Fundacja realizuje poprzez inicjowanie, wspieranie i realizację:

 • terapii i edukacji
 • psychoterapii oraz innych formy terapii (terapii indywidualnej i grupowej, systemowej terapii rodziny)
 • działań profilaktycznych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego
 • organizowanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, medycznej i prawnej
 • tworzenie punktów konsultacyjnych, ośrodków wspierających rodzinę
 • konferencji, sympozjów i forum informacyjnych
 • działalność wydawniczo – informacyjną
 • prowadzenie warsztatów, seminariów, szkoleń
 • pomoc rzeczową, finansową i organizacyjną
 • organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz całych rodzin
 • wszelkich programów związanych z twórczym rozwojem jednostki, które skierowane będą na kreowanie i pełne wykorzystanie nieskończonego potencjału umysłu na drodze samodoskonalenia z uwzględnieniem indywidualnych cech i możliwości
 • integrowanie środowisk, instytucji i stowarzyszeń zajmujących się pracą z dzieckiem i rodziną
 • promocji i organizacji wolontariatu
 • działań na rzecz integracji europejskiej.