„Rodzina – wspólna podróż  w nieznane” marzec – grudzień 2020 r.

W naszym kolejnym projekcie, jako formy wsparcia dla rodzin przewidujemy warsztaty, konsultacje indywidualne i dla par oraz mediacje.

WARSZTATY:

      •     WARSZTAT UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH – JA I MOJE KOMPETENTNE DZIECKO – dla osób, które czują potrzebę rozwoju swoich kompetencji rodzicielskich lub chcą uczestniczyć w rozwiązaniu problemów, jakie przeżywa ich dziecko
       •     WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW, kierowany zwłaszcza do rodziców dzieci z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi.
     •     ABCD EMOCJI W RODZINIE,  nasz autorski warsztat, który został opracowany na podstawie naszych doświadczeń z projektów prowadzonych z rodzinami w ubiegłych latach, a który dedykujemy osobom wywodzącym się z rodzin dysfunkcyjnych, które nie chcą powtarzać błędów własnych rodziców i wszystkim pragnącym dokonać zmian w swoim stereotypowym, nieracjonalnym działaniu i sposobie myślenia
     •     WARSZTAT DLA RODZICÓW WYJĄTKOWYCH DZIECI, adresowany jest do rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi różnego typu i przewlekle chorych, którzy potrzebują nie tylko wsparcia, ale i wiedzy, jak radzić sobie z codziennymi wyzwaniami i problemami, które są ich udziałem. Uczestnicy warsztatów będą mogli między innymi nauczyć się, jak radzić sobie ze stresem, jak pokonywać własne lęki, jak budować relacje w rodzinie, dbać o siebie oraz swoje poczucie wartości.

Istotną formą wsparcia w dotychczasowych projektach były konsultacje indywidualne i dla par poszerzone w obecnym projekcie o mediacje.

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA WARSZTATÓW I INNYCH FORM WSPARCIA W PROJEKCIE:

     •     WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH – JA I MOJE KOMPETENTNE DZIECKO
Ich celem jest:
1. wzmocnienie kompetencji wychowawczych u rodziców/opiekunów
2. nabycie przez rodziców umiejętności komunikowania się z dziećmi zwłaszcza w sytuacjach trudnych i rozumnego stawiania granic
3. nabycie umiejętności ukierunkowania dzieci na przyszłość, tak by przyjmowały postawę prozdrowotną
4. nabycie umiejętności wspierania dzieci w ich wszechstronnym rozwojem.
Warsztat składa się z 7 spotkań po 2 godziny ( łącznie 14 godzin). Jest prowadzony przez 1 terapeutę. 
     •     WARSZTATY DLA DOBRYCH RODZICÓW
W czasie zajęć rodzice:
1. nauczą się odróżniać objawy ADHD od zachowań niepożądanych
2. poznają skuteczne sposoby reagowania na trudne zachowania dziecka z ADHD i zachowaniami opozycyjno-buntowniczymi
3. nauczą się stosowania adekwatnych i skutecznych strategii pomagających dzieciom funkcjonować w środowisku szkolnym, rówieśniczym i rodzinnym
4. zyskają sprawczość i akceptację siebie jako rodzica dziecka z trudnościami rozwojowymi
5. podniosą swoje kompetencje wychowawcze.
Warsztat obejmuje 8 spotkań po 3 godziny (łącznie 24 godziny). Jest prowadzony przez 2 terapeutów. 
     •     ABCD EMOCJI W RODZINIE
Celem warsztatu jest:
1. odnalezienie przez uczestników pewnych schematów zachowań, które są przekazywane od pokoleń
2. nazwanie emocji, które się z nimi wiążą
3. przyjrzenie się swoim korzeniom, odszukanie tego co jest cenne w rodzinnej tradycji, a co wpływa destrukcyjnie na rodziny uczestników
4. nauka racjonalnego modyfikowania schematycznych zachowań
5. przekazanie wiedzy na temat tego, jak sami wpływamy na swoje samopoczucie
6. trening umiejętności regulacji nastroju bez alkoholu czy leków, poprzez zmianę sposobu myślenia na bardziej racjonalny
7. rozwinięcie kompetencji kształtowania nowych, zdrowszych schematów zachowań w rodzinie, w oparciu o zasoby przekazane przez poprzednie pokolenia.
Warsztat będzie odbywał się w cyklu 5 spotkań po 4 godziny (łącznie 20 godzin). Jest prowadzony przez 1 terapeutę.
     •     WARSZTAT DLA RODZICÓW WYJĄTKOWYCH DZIECI
Program warsztatów obejmuje następujące zagadnienia:
1.Moje zasoby, jako rodzica i zasoby mojego dziecka.
2. Jak radzić sobie ze stresem? (strategie radzenia).
3. Komunikacja w rodzinie i budowanie systemu wsparcia (komunikacja w rodzinie, aktywne słuchanie, nazywanie i wyrażanie uczuć, relacje między członkami rodziny).
4. Jakie emocje mi służą i pomagają w codzienności? (rozpoznawanie myśli, emocji, objawów z ciała).
5. Jak dawać oparcie i skąd czerpać wsparcie? (asertywność, dbanie o sobie, budowanie poczucia własnej wartości.
6.Towarzyszenie w odkrywaniu niezależności i wzmacnianie rozwoju dziecka.
Warsztat składa się z 6 spotkań po 2 godziny (łącznie 12 godzin). Jest prowadzony przez 1 terapeutę.

Istotną formą wsparcia w dotychczasowych projektach były konsultacje indywidualne i dla par. W tym projekcie poszerzone o możliwość skorzystania z mediacji.
Celem KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH jest pomoc w szczególnie trudnych i delikatnych przypadkach, wymagających dodatkowego omówienia i wsparcia dla uczestników warsztatów oraz dla osób i par, które z braku wolnych miejsc nie mogły wziąć udziału w warsztatach, a ich problemy
wymagają szybkiej interwencji.
Celem KONSULTACJI DLA PAR jest pomoc im w usprawnieniu komunikacji w związku, służącej wzajemnemu zrozumieniu i pogłębieniu więzi.
Celem MEDIACJI DLA PAR jest doprowadzenie do satysfakcjonującego dla obu stron wyjścia z sytuacji kryzysowej, zabezpieczającego interesy i potrzeby emocjonalne dzieci.